Bankei

Bắc Phong: Vâng lời

Đây là câu chuyện đạo
Về thiền sư Bàn Khuê
Mỗi lần ngài thuyết pháp
Rất đông đảo người nghe

Đại chúng đủ thứ cấp
Ngoài tăng sinh của ngài
Tăng sinh tông phái khác
Cũng đến ngồi lắng tai

Ngài không trích kinh sách
Hay biện luận xa vời
Từ tâm ngài lời giảng
Trực tiếp đến tâm người

Tiếng tăm ngài vang dội
Nên nhiều người tị hiềm
Trong đó có một vị
Thuộc tông phái Nhật Liên

Vị đó mất đệ tử
Nên quyết gặp thiền sư
Với dụng ý tranh luận
Để thâu lại môn đồ

Gặp ngài vị đó nói
“Này ông dạy thiền kia
Ai kính trọng ông chắc
Ông bảo gì cũng nghe”

“Nhưng đối với một kẻ
Không tôn kính như tôi
Ông làm sao có thể
Khiến cho tôi vâng lời”

“Được” ngài Bàn Khuê bảo
“Ông hãy lại gần đây”
Vị tăng đó tự đắc
Rẽ người bước đến ngay

“Hãy ngồi phía bên trái!”
Vị tăng đó làm theo
“Không, sang ngồi bên phải
Dễ nói chuyện hơn nhiều”

Vị tăng cao ngạo bước
Sang phía bên phải ngồi
Ngài nói “Ông thấy đó
Ông đang vâng lời tôi”

“Tôi nghĩ ông hiền đấy
Mời ông cứ ngồi đây
Tôi có ông là khách
Nghe buổi pháp thoại này”

Bắc Phong

(*) Thơ phóng tác và dịch từ truyện thiền Phật Giáo:

bankei visiting monk

OBEDIENCE

The master Bankei’s talks were attended not only by Zen students but by persons of all ranks and sects. He never quoted sutras nor indulged in scholastic dissertations. Instead his words were spoken directly from his heart to the hearts of his listeners.
His large audiences angered a priest of the Nichiren sect because the adherents had left to hear about Zen. The self-centered Nichiren priest came to the temple determined to debate with Bankei.
“Hey, Zen teacher,” he called out. “Wait a minute! Whoever respects you will obey what you say, but a man like myself does not respect you. Can you make me obey you?”
“Come up beside me and I will show you,” said Bankei.
Proudly the priest pushed his way through the crowd to the teacher.
Bankei smiled. “Come over to my left side.”
The priest obeyed.
“No,” said Bankei, “we may talk better if you are on the right side. Step over here.”
The priest proudly stepped over to the right.
“You see,” observed Bankei, “you are obeying me and I think you are a very gentle person. Now sit down and listen.”
(Source: Zen Flesh, Zen Bones, Compiled by Paul Reps.)

Xem thêm

buddha bandit

Bắc Phong: Đức Phật và tên cướp

Có lần kia đức Phật Sau khi khất thực về Bỗng gặp một tên cướp …

Than Loan

Bắc Phong: Chí nguyện xuất gia

Thân Loan (1173-1262) Vị Tổ sáng lập Tịnh Độ Chân Tông   Sau thời kinh …

geshe langri thangpa 1

Geshe Langri Thangpa | Bắc Phong dịch Việt: Bát nguyện chuyển hóa tâm

BÁT NGUYỆN CHUYỂN HÓA TÂM Geshe Langri Thangpa (1054-1123)   1. Nguyện quí hơn ước …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.