6h1a7421

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trách nhiệm và Nỗ lực cá nhân | M.56 Năng lực của ước muốn

dvtgp m 56 nang luc cua uoc muon

Này thiện nam tử! Dục* là gốc rễ của mọi công đức.
Dục là nhân duyên thành tựu bồ-đề, và quả giải thoát.

Upāsaka-śīla Sūtra, Taishō vol.24, text 1488, ch.20,
p.1062b27-29, dịch Anh T.T.S. and D.S.

_____________________________________
* [ND] Chanda, chỉ cho ước muốn nói chung

Xem thêm

ly thai to

Thích Thái Hòa: Tinh thần kinh Kim Cang trong triều đại nhà Lý

Vào thời Lý (1009 – 1226), Kinh Kim Cang Bát Nhã đã ảnh hưởng rất …

Ngai Dao tuyen

Thích Đồng Thành: Luật học và luật nghi tự viện tại Trung Hoa trước thời ngài Đạo Tuyên

Trong những giai đoạn phôi thai của Phật giáo tại Trung Hoa diễn ra vào …