DaoSinh

“Hãy nỗ lực chuyển đổi tất cả các kinh nghiệm thành nội hàm của tín tâm bất hoại đối với người Thầy của quý vị. Nếu có thể nắm bắt pháp hành quan yếu này thì quý vị sẽ không gặp bất kỳ chướng ngại nào nữa. Nếu gặp được thuận duyên và thoải mái, quý vị hãy nhìn xem niềm an lạc này như là một ân phước từ Thầy mình—hãy nhìn thật thoải mái, không có gì phải vướng mắc, như nhìn một giấc mơ, một ảo ảnh. Và nếu gặp khó khăn và đau khổ đi nữa thì cũng nên xem đó là ân phước của Thầy. Nếu có ngã bệnh thì hãy quán tưởng Thầy mình đang ở nơi nào đó trên cơ thể mình, nơi mình đang cảm thấy đau hay là nơi đang phát bệnh. Hãy nhận ra rằng bệnh tật và nỗi đau cho ta cơ hội để tịnh hóa các nghiệp ác trong quá khứ, cũng như tịnh hóa vô minh, tức nguồn gốc của khổ đau. Hãy ghi nhớ rằng rất nhiều chúng sinh khác đang chịu đựng khổ đau giống hệt như ta đang chịu, và nguyện rằng họ có thể thoát ra mọi khổ đau. Bằng cách này, bệnh tật có thể dạy cho chúng ta biết Từ Bi là gì.”

~ Dilgo Khyentse Rinpoche | Đạo Sinh dịch Việt

Try to bring all your experience into the context of devotion to the teacher. If you can grasp this vital point of the practice, you will have no obstacles. If your situation is pleasant and easy, see your happiness, without any attachment, as the blessings of the teacher, and as a dream, an illusion. And if you go through difficulties and suffering, see that, too, as the blessings of the teacher. If you fall ill, visualize your spiritual teacher wherever it is in your body that you feel pain or that is the site of the disease. Recognize that illness and pain offer you an opportunity to purify yourself of harmful past actions and of ignorance – the sources of suffering. Keep in mind the many other beings who are suffering in the same way as you are, and pray that your suffering may absorb theirs, and that they may be liberated from all suffering. In this way, illness can teach us compassion.

Dilgo Khyentse Rinpoche | Source: “The Hundred Verses of Advice: Tibetan Buddhist Teachings on What Matters Most”

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version