HT Thích Thái Hòa: Tư tưởng Thắng Man Sư Tử Hống từ góc nhìn Như Lai Tạng (Giảng luận)

 Tôi nghe như vậy: Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp-cô-độc. Lúc bấy giờ vua Ba-tư-nặc và Phu nhân Mạt-lỵ tin hiểu chánh pháp…