Luận

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương 2: Phân biệt các căn [Phần 7]

The Than

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh –o0o– Chương 2: Phân biệt căn   Phần 6 Đã giải thích xong các nhân; vậy duyên là gì? 說有四種緣                  因緣五因性 等無間非後                  心心所已生 所緣一切法                  增上即能作. [Có bốn loại duyên được nói đến. Nhân duyên chính là …

Đọc thêm

Thích Thiện Hạnh: Duy thức học

Vasubandhu

DUY THỨC HỌC BÁT THỨC QUY CỦ TỤNG DUY THỨC TAM THẬP TỤNG Tạo luận: Thế Thân (Vasubandhu) Hoa dịch: Huyền Trang Việt dịch, giải: Tỷ kheo Thiện Hạnh ___________________________ PHẦN I VÀI NÉT ĐẠI CƯƠNG VỀ DUY THỨC HỌC 1. Khởi nguyên Duy thức là một trong 10 tông …

Đọc thêm

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương I: Phân biệt các giới [Phần 2]

The Than

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh –o0o– CHƯƠNG 1 : PHÂN BIỆT CÁC GIỚI Phần 2 Trong mười tám giới, những giới nào có thể thấy được (hữu kiến, sanidarsana) không thể thấy được (vô kiến, anidarsana), có ngăn ngại …

Đọc thêm

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương I: Phân biệt các giới [Phần 1]

That Dao Sinh

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh –o0o– CHƯƠNG 1 : PHÂN BIỆT CÁC GIỚI Phần I 諸一切種諸冥滅 拔眾生出生死泥 敬禮如是如理師 對法藏論我當說 [Ngài đã diệt trừ tất cả các sự mê mờ, Đã cứu vớt chúng sinh ra khỏi bùn lầy sinh …

Đọc thêm

Hồng Dương: Vô thường và biến chuyển trong phẩm II Trung Luận: Quán Khứ Lai

vothuong

CHUYỂN ĐỘNG VÀ THỜI GIAN. Trong Phẩm Hai: Quán Đi và Lại, nhằm giải thích một cách cụ thể những biến chuyển không ngừng trong thế giới vô thường theo lý duyên khởi, Trung luận đề cập vấn đề đi và đứng yên phát sinh từ ba duyên tố trọng …

Đọc thêm