Luật học

Thích Thiện Siêu: Cương Yếu Giới Luật | Phần 3

duc phat

54. Thất diệt tránh. Tức là bảy cách thức chấm dứt sự tranh cãì giữa chúng Tăng. Chúng Tăng thường có 4 sự tranh cãi là: 1. Ngôn tránh: Tranh cãi về pháp tướng đúng hay sai. Do sự tranh cãi ấy mà khởi lên sự bất hòa trong Tăng chúng, gồm có 18 việc đưa đến tranh cãi. 2. Mích tránh: Do sự …

Đọc thêm

Bhikkhu Cittacakkhu dịch và chú: Luật Ma-ha Tăng-kỳ của Đại Chúng Bộ

tuong phat

Nguyên tác: E. Frauwallner, The earliest Vinaya and the beginning of Buddhist literature; Appendix: The Vinaya of the Mahāsāṃghika. Việt dịch và chú thích: Bhikkhu Cittacakkhu __________________   Luật của Đại chúng bộ, Hán dịch là luật Ma-ha-tăng-kỳ, T. 1425, nguyên bản do Pháp Hiển tìm được tại Pāṭaliputra (thành …

Đọc thêm

Bhikkhu Cittacakkhu: Màu y bộ phái – Liên hệ nhuộm tịnh và điểm tịnh

monk thailand

LUẬT TỨ PHẦN 曇無德部四分律 Dharmaguptaka Vinaya   LỊCH SỬ PHÁP TẠNG BỘ VÀ LUẬT TỨ PHẦN PHẢ HỆ TRUYỀN THỪA TỪ ẤN-ĐỘ CHO ĐẾN VIỆT NAM __________________   I. NHÂN DUYÊN NHUỘM TỊNH VÀ ĐIỂM TỊNH 1. Lý do đức Phật chế giới: Chương này tiếp nối chương trước, bắt đầu …

Đọc thêm

Bhikkhu Cittacakkhu: Lịch sử Pháp Tạng Bộ và Luật Tứ Phần | Chương II

chap tay 1

LUẬT TỨ PHẦN 曇無德部四分律 Dharmaguptaka Vinaya   LỊCH SỬ PHÁP TẠNG BỘ VÀ LUẬT TỨ PHẦN PHẢ HỆ TRUYỀN THỪA TỪ ẤN-ĐỘ CHO ĐẾN VIỆT NAM __________________ When the habit makes the monk (quand l’habit fait le moine) – THE KAṢĀYA OF THE EARLIEST BUDDHISM Summary of Vietnamese Version Written by: …

Đọc thêm

Bhikkhu Cittacakkhu: Lịch sử Pháp Tạng Bộ và Luật Tứ Phần

tang sy

LUẬT TỨ PHẦN 曇無德部四分律 Dharmaguptaka Vinaya    LỊCH SỬ PHÁP TẠNG BỘ VÀ LUẬT TỨ PHẦN PHẢ HỆ TRUYỀN THỪA TỪ ẤN-ĐỘ CHO ĐẾN VIỆT NAM   DUYÊN KHỞI   Hiện nay Tăng-già Việt Nam hệ Bắc phương đang hành trì luật Tứ phần của Đàm-vô-đức bộ, hay gọi là …

Đọc thêm