Giảng luận

Thích Nhuận Châu: Từ Phú-lâu-na đến Trúc Đạo Sinh – Những gương hoằng pháp bi tráng

phu lau na 2

Từ Phú-lâu-na…     Đọc đoạn đối thoại ngắn giữa đức Phật và Phú-lâu-na khi Phú-lâu-na phát nguyện đi giáo hóa ở xứ Du-lô-na, chúng ta ai cũng cảm khái tinh thần dõng mãnh, vô úy của Ngài: – Bạch Thế Tôn! Xin Ngài từ bi cho phép con đến nước …

Đọc thêm