Phật học phổ thông

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Chương 4: Về xã hội và quan hệ nhân sinh

Dan vao tue giac

PHẦN II: PHÁP CHƯƠNG 4 VỀ XÃ HỘI VÀ QUAN HỆ NHÂN SINH   THƯỢNG TỌA BỘ Thuật trị nước   Th.29 Các nguyên tắc trị quốc an bang Đoạn này tường thuật đường lối điều hành xã hội của người Vajjī. Ấn-độ trong thời đại của đức Phật được …

Đọc thêm

Thích Chơn Thiện | Tăng già thời Đức Phật: Các quả vị và cảnh giới chứng đạt

buddha 2

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Chương VII: CÁC QUẢ VỊ VÀ CẢNH GIỚI CHỨNG ĐẠT   Phật học là Tâm học. Tu là tu Tâm, chứng là chứng Tâm. Ðức Phật dạy: “Tâm có trước vạn vật, quản ngự vạn vật, sáng tạo vạn vật” (Dhammapada, Kinh …

Đọc thêm