Trích dẫn Phật pháp

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Những tháng cuối cùng của Đức Phật I L.69 Phật nhập Niết-bàn

buddha 5

Những tháng cuối cùng của Đức Phật L.69 Phật nhập Niết-bàn Sau khi nói giáo huấn tối hậu, Phật lần lượt nhập các định: từ sơ thiền (jhāna), rồi đến thiền thứ hai, thứ ba và thứ tư (xem *Th.140); tiếp theo nhập bốn định vô sắc (xem *Th.142) – không …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: L.40 Chỉ cho một người giận dữ về lỗi của vị ấy

Dan vao tue giac

Điều phục và giáo hóa những người chống đối hoặc đe dọa L.40. Chỉ cho một người giận dữ về lỗi của vị ấy Ở đây, đức Phật đã điều phục một người nóng giận, khiến cho ông ấy xuất gia thọ giới, và sau đó chứng đạt giác ngộ. …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Giáo pháp chú trọng thực hành | Th.23 Pháp để thoát khổ chứ không phải để chấp chặt

Common Buddhist Text

Giáo Pháp Chú Trọng Thực Hành Th.23 Pháp để thoát khổ chứ không phải để chấp chặt Đoạn này giải thích rằng Pháp – giáo pháp, hành trì và kết quả chứng đắc – là để vượt qua ‘bờ-bên kia’, tức Niết-bàn, vượt thoát khổ, chứ không phải để bám …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trung Đạo | Tranh Luận và Khoan Dung: Th.19 Giáo điều, nguồn gốc tranh chấp

Common Buddhist Text

Tranh Luận và Khoan Dung Th.19 Giáo điều, nguồn gốc tranh chấp Những bài kệ sau đây trích từ bốn bài kinh của một phần trong Kinh Tập (Sutta-nipāta) gọi là Phẩm Tám (Aṭṭhaka- vagga). Phần này là một bản kinh có rất sớm, vì được trích dẫn trong một …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Tranh Chấp và Bao Dung | M.18 Bồ-tát không dự phần tranh chấp

Dan vao tue giac

Tranh Chấp và Bao Dung M.18 Bồ-tát không dự phần tranh chấp Đoạn này xem Bồ-tát như là người cảm động nhân tâm bằng tính bao dung dù khi những tranh chấp ác liệt bao vây. Bồ-tát Vô Biên Trang Nghiêm (Anantavyuha) hướng Phật bạch rằng, ‘Bạch Thế Tôn, vào …

Đọc thêm