Trích dẫn Phật pháp

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Từ và Bi | Loving kindness and compassion | M.97 Tâm từ | M.97 M.97 Loving kindness

buddha

Từ và Bi M.91 Tâm từ Tâm từ là đối trị của tâm sân, không có tâm từ ái đối với chúng sanh. Ở đây do bởi từ mà phát sinh hỷ khi ta có cùng một mục đích chung với những người khác, như cùng thọ dụng chung v.v.. …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Những tháng cuối cùng của Đức Phật I L.69 Phật nhập Niết-bàn

buddha 5

Những tháng cuối cùng của Đức Phật L.69 Phật nhập Niết-bàn Sau khi nói giáo huấn tối hậu, Phật lần lượt nhập các định: từ sơ thiền (jhāna), rồi đến thiền thứ hai, thứ ba và thứ tư (xem *Th.140); tiếp theo nhập bốn định vô sắc (xem *Th.142) – không …

Đọc thêm

Đạo Sinh: Tu hành thời Đức Phật | Phần 1

bo tat

1. BẤT THỐI CHUYỂN BỒ-TÁT MA-HA-TÁT   Thiện Hiện, Bồ-tát Ma-ha-tát này đối với các luận thư ngoại đạo thế tục, tuy cũng rõ biết nhưng không thích trước tác. Vì sao? Thiện Hiện, Bồ-tát Ma-ha-tát này hiểu biết tất cả các pháp, tính tướng đều không, trong cái Không …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Thuật Trị Nước | M.23 Bậc Minh Quân

dan vao tue giac 1

Thuật trị nước M.23 Bậc minh quân Đoạn này mô tả người cai trị nhân từ và dụng tâm. Này thiện nam tử! Bồ-tát tại gia được tự tại làm vua của một nước lớn, vị ấy nên đối với thần dân như con một của mình, khuyên dạy dân …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: L.40 Chỉ cho một người giận dữ về lỗi của vị ấy

Dan vao tue giac

Điều phục và giáo hóa những người chống đối hoặc đe dọa L.40. Chỉ cho một người giận dữ về lỗi của vị ấy Ở đây, đức Phật đã điều phục một người nóng giận, khiến cho ông ấy xuất gia thọ giới, và sau đó chứng đạt giác ngộ. …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Giáo pháp chú trọng thực hành | Th.23 Pháp để thoát khổ chứ không phải để chấp chặt

Common Buddhist Text

Giáo Pháp Chú Trọng Thực Hành Th.23 Pháp để thoát khổ chứ không phải để chấp chặt Đoạn này giải thích rằng Pháp – giáo pháp, hành trì và kết quả chứng đắc – là để vượt qua ‘bờ-bên kia’, tức Niết-bàn, vượt thoát khổ, chứ không phải để bám …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trung Đạo | Tranh Luận và Khoan Dung: Th.19 Giáo điều, nguồn gốc tranh chấp

Common Buddhist Text

Tranh Luận và Khoan Dung Th.19 Giáo điều, nguồn gốc tranh chấp Những bài kệ sau đây trích từ bốn bài kinh của một phần trong Kinh Tập (Sutta-nipāta) gọi là Phẩm Tám (Aṭṭhaka- vagga). Phần này là một bản kinh có rất sớm, vì được trích dẫn trong một …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trung Đạo | M.58 Nỗ lực không hoãn, không căng

Dan vao tue giac

Trung Đạo M.58 Nỗ lực không hoãn, không căng Đoạn này chỉ ra một điểm đơn giản mà quan trọng cho tinh tấn (cf. *L.30). Có một sa-môn, ban đêm tụng kinh, cảm thấy sầu muộn; ý có hối tiếc, muốn nghỉ về nhà. Phật gọi sa-môn đến mà hỏi …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Tranh Chấp và Bao Dung | M.18 Bồ-tát không dự phần tranh chấp

Dan vao tue giac

Tranh Chấp và Bao Dung M.18 Bồ-tát không dự phần tranh chấp Đoạn này xem Bồ-tát như là người cảm động nhân tâm bằng tính bao dung dù khi những tranh chấp ác liệt bao vây. Bồ-tát Vô Biên Trang Nghiêm (Anantavyuha) hướng Phật bạch rằng, ‘Bạch Thế Tôn, vào …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Th.46 Khéo léo đề cao vị thế người nữ

Common Buddhist Text

Trong đoạn này, đức Phật làm giảm các giá trị ý niệm về sự yếu thế của phái nữ trong xã hội đương thời của mình, dù vẫn thiện xảo để thu nhiếp một số giá trị hiện có và tránh một thách thức trực tiếp. Bấy giờ, Pasenadi vua …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trách nhiệm và Nỗ lực cá nhân | M.57 Tinh tấn ba-la-mật

6h1a7445

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dạy Mãn Từ Tử (Pūrṇa Maitrāyanīputra) rằng, ‘Nếu Bồ-tát ma-ha-tát muốn chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ-đề, thì lúc sơ phát tâm cần phải suy nghĩ như thế này, “Nhất thiết sự vật mà tôi sở hữu, dù là thân hay là tâm, …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trách nhiệm và Nỗ lực cá nhân | M.56 Năng lực của ước muốn

6h1a7421

Này thiện nam tử! Dục* là gốc rễ của mọi công đức. Dục là nhân duyên thành tựu bồ-đề, và quả giải thoát. Upāsaka-śīla Sūtra, Taishō vol.24, text 1488, ch.20, p.1062b27-29, dịch Anh T.T.S. and D.S. _____________________________________ * [ND] Chanda, chỉ cho ước muốn nói chung

Đọc thêm