Tag Archives: Abhidharmakośa

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương 2: Phân biệt các căn [Phần 7]

The Than

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh –o0o– Chương 2: Phân biệt căn   Phần 6 Đã giải thích xong các nhân; vậy duyên là gì? 說有四種緣                  因緣五因性 等無間非後                  心心所已生 所緣一切法                  增上即能作. [Có bốn loại duyên được nói đến. Nhân duyên chính là …

Đọc thêm

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương I: Phân biệt các giới [Phần 2]

The Than

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh –o0o– CHƯƠNG 1 : PHÂN BIỆT CÁC GIỚI Phần 2 Trong mười tám giới, những giới nào có thể thấy được (hữu kiến, sanidarsana) không thể thấy được (vô kiến, anidarsana), có ngăn ngại …

Đọc thêm

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương I: Phân biệt các giới [Phần 1]

That Dao Sinh

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh –o0o– CHƯƠNG 1 : PHÂN BIỆT CÁC GIỚI Phần I 諸一切種諸冥滅 拔眾生出生死泥 敬禮如是如理師 對法藏論我當說 [Ngài đã diệt trừ tất cả các sự mê mờ, Đã cứu vớt chúng sinh ra khỏi bùn lầy sinh …

Đọc thêm