Tag Archives: Dẫn vào tuệ giác Phật

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Dẫn luận | Cuộc đời Đức Phật

Dan vao Tue giac Phat

DẪN LUẬN   II.  Cuộc đời đức Phật lịch sử Các đoạn được đánh dấu ‘L.’ trong sách này đề cập đến  cuộc đời của đức Phật. Về các văn bản mà những đoạn này được trích, xin xem phần giới thiệu về các đoạn của Thượng tọa bộ (Theravāda) …

Đọc thêm

Nhiều tác giả | Dẫn vào Tuệ giác Phật: Bối cảnh Biên dịch và Cộng tác viên

Dan vao tue giac

  BỐI CẢNH BIÊN DỊCH VÀ CỘNG TÁC VIÊN   Quyển sách này là một dự án của Hội đồng Vesak Quốc tế, đặt tại Đại học Mahachulalongkorn-rajavidyalaya (MCU), Thái-lan. Vesak là đại lễ Phật giáo kỷ niệm ngày đản sanh, thành đạo và nhập bát-niết-bàn của Đức Phật. Mục …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Từ ái và kham nhẫn | Loving kindness and patient acceptance | Th.114

buddha 3

Từ ái và kham nhẫn Th.114 Tu tập tâm từ và giá trị tu tập Đoạn này là lối diễn đạt có tính kinh điển về phẩm tính của mettā, từ tâm, và thường được tụng, bằng tiếng Pāli, để tu tập phẩm tính này và tạo ra một sức …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Hòa bình, bạo lực, và tội ác | Peace, violence and crime (Th.32)

dan vao tue giac 1

Hòa bình, bạo lực, và tội ác Th.32 Nghèo khổ và bất bình đẳng tài sản là nguyên nhân xã hội bất an và suy đồi đạo đức Chuyện kể trong đây cho thấy mối liên hệ giữa đạo đức và các điều kiện kinh tế của dân chúng. Nó …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Từ và Bi | Loving kindness and compassion | M.97 Tâm từ | M.97 M.97 Loving kindness

buddha

Từ và Bi M.91 Tâm từ Tâm từ là đối trị của tâm sân, không có tâm từ ái đối với chúng sanh. Ở đây do bởi từ mà phát sinh hỷ khi ta có cùng một mục đích chung với những người khác, như cùng thọ dụng chung v.v.. …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Những tháng cuối cùng của Đức Phật I L.69 Phật nhập Niết-bàn

buddha 5

Những tháng cuối cùng của Đức Phật L.69 Phật nhập Niết-bàn Sau khi nói giáo huấn tối hậu, Phật lần lượt nhập các định: từ sơ thiền (jhāna), rồi đến thiền thứ hai, thứ ba và thứ tư (xem *Th.140); tiếp theo nhập bốn định vô sắc (xem *Th.142) – không …

Đọc thêm

Nhiều Tác Giả | Dẫn Vào Tuệ Giác Phật: Tầm Cầu Giác Ngộ | Guidance And Insight From The Buddha: The Quest For Awakening

dao vao tue giac

L.7 Thánh cầu Trong đoạn văn này, đức Phật đã miêu tả về sự tầm cầu chí thượng (thánh cầu) để vượt quá cửa tồn sinh hữu hạn, và đã khởi sự tầm cầu như thế nào. Này các tỳ-kheo, có hai loại tầm cầu này: tầm cầu chí thượng …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Thuật Trị Nước | M.23 Bậc Minh Quân

dan vao tue giac 1

Thuật trị nước M.23 Bậc minh quân Đoạn này mô tả người cai trị nhân từ và dụng tâm. Này thiện nam tử! Bồ-tát tại gia được tự tại làm vua của một nước lớn, vị ấy nên đối với thần dân như con một của mình, khuyên dạy dân …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: L.40 Chỉ cho một người giận dữ về lỗi của vị ấy

Dan vao tue giac

Điều phục và giáo hóa những người chống đối hoặc đe dọa L.40. Chỉ cho một người giận dữ về lỗi của vị ấy Ở đây, đức Phật đã điều phục một người nóng giận, khiến cho ông ấy xuất gia thọ giới, và sau đó chứng đạt giác ngộ. …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Giáo pháp chú trọng thực hành | Th.23 Pháp để thoát khổ chứ không phải để chấp chặt

Common Buddhist Text

Giáo Pháp Chú Trọng Thực Hành Th.23 Pháp để thoát khổ chứ không phải để chấp chặt Đoạn này giải thích rằng Pháp – giáo pháp, hành trì và kết quả chứng đắc – là để vượt qua ‘bờ-bên kia’, tức Niết-bàn, vượt thoát khổ, chứ không phải để bám …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trung Đạo | Tranh Luận và Khoan Dung: Th.19 Giáo điều, nguồn gốc tranh chấp

Common Buddhist Text

Tranh Luận và Khoan Dung Th.19 Giáo điều, nguồn gốc tranh chấp Những bài kệ sau đây trích từ bốn bài kinh của một phần trong Kinh Tập (Sutta-nipāta) gọi là Phẩm Tám (Aṭṭhaka- vagga). Phần này là một bản kinh có rất sớm, vì được trích dẫn trong một …

Đọc thêm