Long Tường

ĐẠI CA DIẾP (MAHA KASSAPA)  Maha Kassapa là người làng Bà-la-môn Mahà-Tittha, gần thành Rajagaha (Vương…