Tag Archives: Thích Nhuận Châu

Thích Nhuận Châu biên dịch: Những bài viết và phát biểu của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma

Dalai Lama 2

Hương Sen Tinh Khiết Thích Nhuận Châu biên dịch _______________________ Phần I: Tóm tắt tiểu sử Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thứ 14 Phần II: Khi cánh chim lưu đày bay cao PHẦN III NHỮNG BÀI VIẾT VÀ PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA   LÒNG TỪ BI LÀ BIỂU HIỆN CHÂN …

Đọc thêm

Thích Nhuận Châu biên dịch: Tóm tắt tiểu sử Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thứ 14

dalai lama

Hương Sen Tinh Khiết Thích Nhuận Châu biên dịch _______________________ Phần II: Khi cánh chim lưu đày bay cao Phần III: Những bài viết và phát biểu của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma Phần I Tóm Tắt Tiểu Sử Đức Đạt-Lai Lạt-Ma Thứ 14 Tenzin Gyatso (Đăng-Châu Gia-Mục-Thố)   TÓM TẮT TIỂU …

Đọc thêm

Thích Nhuận Châu: Từ Phú-lâu-na đến Trúc Đạo Sinh – Những gương hoằng pháp bi tráng

phu lau na 2

Từ Phú-lâu-na…     Đọc đoạn đối thoại ngắn giữa đức Phật và Phú-lâu-na khi Phú-lâu-na phát nguyện đi giáo hóa ở xứ Du-lô-na, chúng ta ai cũng cảm khái tinh thần dõng mãnh, vô úy của Ngài: – Bạch Thế Tôn! Xin Ngài từ bi cho phép con đến nước …

Đọc thêm