Browsing: Thích Nhuận Châu

Bài nầy sẽ khảo sát cách dùng những thuật ngữ tiếng Hán tương đương với sthavira (Sanskrit) và thera (Pāli) từ quan điểm lịch sử. Chúng ta đã quen với việc đồng nhất thuật ngữ sthavira với hệ phái ‘Tiểu thừa’ (Hīnayāna) duy nhất còn tồn tại của Phật giáo Ấn Độ, đó là truyền thống Theravāda.

Nhập Trung quán, là đi vào tinh thần Trung đạo, siêu việt các cực đoan có, không, như trong bài kệ Bát bất của Long Thụ. Đó cũng là tinh thần Bất nhị trong Kinh Duy-ma-cật, là Tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sinh trong công hạnh của hàng Bồ-tát.

Quan niệm tái sinh, luân hồi (saṃsāra) của sinh mạng không phải chỉ riêng có trong tư tưởng Phệ-đà, trong Phật giáo hay Ấn Độ giáo, như xưa nay chúng ta thường nghĩ rằng chỉ có các quốc gia ảnh hưởng nền minh triết phương Đông mới bị chi phối bởi quan niệm nầy.