Tag Archives: Thích Tâm Hạnh

Thích Đỗng Minh và Thích Tâm Hạnh dịch: Luật Hữu bộ Bách Nhất Yết Ma: Hành Sự Tăng và Bốn Pháp của Sa Môn

ht dong minh 2

Thứ đến thuyết minh về bốn pháp phải làm của Sa-môn: Này tân bí-sô… lắng nghe! Đây là tri kiến của đức Như Lai chánh đẳng giác, vì các bí-sô thọ cận viên mà nói về bốn pháp phải làm của Sa-môn. Bốn pháp đó là? Này tân bí-sô…, từ …

Đọc thêm