Tag Archives: Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ

Bhikkhu Cittacakkhu dịch và chú: Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ và Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ

phat 2

(Nguyên tác: E. Frauwallner, The earliest Vinaya and the beginning of Buddhist literature; Ch. ii. Sarvāstivādin and Mūlasarvāstivādin) [24] Việc xác định Luật tạng của các bộ phái Thuyết nhất thiết hữu bộ (Sarvāstivādin), Pháp tạng bộ (Dharmaguptaka), Hóa địa bộ (Mahīśāsaka), và Nam truyền Pāli đều xuất phát từ …

Đọc thêm