lang vua hung thu 6
Mộ vua Hùng đời thứ 6 | Ảnh Toàn Dũng media

Tạp chí Tư Tưởng: Về nguồn

Về nguồn là chủ đề của kỳ đặc san Tư Tưởng này để kỷ niệm Tổ Hùng Vương. Bài học của người Anh hùng áo vải đất Lam sơn dạy con cháu với lời lẽ thống thiết chân thành là:

“Vật gốc từ Trời, người gốc từ Tổ, ví như cây với nước ắt phải có gốc, có nguồn… Gốc mạnh thì ngọn lá tốt, nguồn sâu thì dòng nước dài.”
(Lam sơn thực lục)

Nước có nguồn thì nước mới trong, người có về nguồn thì người mới sáng tạo, dân tộc có về nguồn thì dân tộc mới không vong bản.

Bởi thế nên kỳ này, Tư Tưởng có những bài nghiên cứu về cổ sử Việt nam, trong đó nói về kết quả của khảo cổ học cho tới hiện thời về Đông Nam Á để xem nguồn gốc Tổ Tiên đã từ đâu xuất hiện và đã tiến hóa như thế nào về tín ngưỡng tư tưởng, về chế độ xã hội kinh tế chính trị, về sinh hoạt tri thức và tình cảm, tóm lại là tìm hiểu cái quốc hồn quốc túy Việt nam trước khi thâu hóa ảnh hưởng ngoại lai đã có căn bản gì để tồn tại cho tới ngày nay.

Về nguồn không có nghĩa là thủ cựu, mà về nguồn là để tìm một định hướng cho các chương trình tái thiết Việt nam một khi có hòa bình thực sự, bởi vì quá khứ của người chết còn đè nặng trên đầu người sống, mà dân tộc Việt nam không phải tờ giấy trắng. Nó đã có lịch sử dân tộc độc lập của nó, từng đã giải quyết cuộc sinh tồn cá nhân và đoàn thể trên bán đảo Đông dương trải qua thời gian hàng ngàn năm. Vậy nên, sự thâu hóa đòi phải thích ứng vào hoàn cảnh địa lý lịch sử thi mới có kết quả thực tế hữu hiệu sinh hoa kết quả. Bởi thế mà vấn đề “Hùng Vương”, vấn đề “Bốn ngàn năm văn hiến” được đặt ra từ Bắc chí Nam cho giới tri thức với tất cả ý nghĩa tìm Việt hóa văn hóa ngoại lai, sau ngót một trăm năm bị thực dân Tây phương cắt đứt dân tộc khỏi liên hệ với truyền thống Đông phương, khiến cho nguồn sinh lực Việt nam cơ hồ bị đoạn tuyệt, làm cho dân tộc mất hồn, nửa sống nửa chết, sống không có tin tưởng vào ngày mai. Vậy nên, về nguồn là nối lại cái dòng sống liên tục để phục sinh, nhất là trong phạm vi sinh hoạt văn hóa giáo dục mà người ta đang tìm cải tổ chương trình để thích hợp cho thời hậu chiến.

Xem thêm

thay tue sy

Thích Tuệ Sỹ: Quan niệm về sự kết cấu trong một tác phẩm Đại thừa

Chân lý cứu cánh mà tư tưởng của Đại thừa Phật giáo nhắm đến là …

thich quang do

Sinha | Thích Quảng Độ trích dịch: Tôn giáo và chính trị

Người ta thường bảo Phật giáo không phải là tôn giáo mà chỉ là một …

duc phat

Tư Tưởng (1972): Thời tượng

Phật giáo và Khoa học! Đề tài này được thảo luận khá rầm rộ trong …

Leave a Reply

Your email address will not be published.