Thích Thiện Siêu: Cương Yếu Giới Luật | Phần 3

54. Thất diệt tránh. Tức là bảy cách thức chấm dứt sự tranh cãì giữa chúng Tăng. Chúng Tăng thường có 4 sự tranh cãi là: