Tạp chí

Nói thật nhiều rồi lặng im, Làm thật nhiều rồi ngồi yên, Nói hay im: ý vô tận, Làm, không làm: tâm như nhiên, Ngôn ngữ trần gian vay mượn hết, Như mây: trùm khắp trời đông tây, Ngồi đó, trăm năm như núi vững, Cất chân, nhàn hạ giữa trần ai,…