Sách

Phát hành TẬP SAN PHẬT VIỆT | Số 1 | Kính Mừng Phật Đản

ts PV

sukho buddhānam uppādo sukhā saddhammadesanāsukhā saṅghassa sāmaggī samaggānaṃ tapo sukho(DhP 194)  “Vui thay, Phật ra đời!Vui thay, Pháp được giảng!Vui thay, Tăng hòa hợp!Hòa hợp tu, vui thay!”(Trích câu 194, phẩm Phật Đà, kinh Pháp Cú) Happy is birth of the Awakened Ones.Happy is teaching of the True Dharma.Happy is …

Đọc thêm

Thích Thanh An: Lời tựa sách ‘Nhận Thức Quán – Mười Liệu Pháp Chánh Niệm’

sach thanh an

Nhận Thức Quán – Mười Liệu Pháp Chánh Niệm Tác giả: Henepola Gunaratana Dịch Việt: Thanh An _____________ Lời Tựa   अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस् तप आर्जवम् ।।*   ‘Với tâm tư thuần tịnh, không sợ hãi, Bậc trí an trụ giữa trí tuệ và định tâm, …

Đọc thêm