Browsing: Gia đình Phật tử

Nhập Trung quán, là đi vào tinh thần Trung đạo, siêu việt các cực đoan có, không, như trong bài kệ Bát bất của Long Thụ. Đó cũng là tinh thần Bất nhị trong Kinh Duy-ma-cật, là Tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sinh trong công hạnh của hàng Bồ-tát.

Nhận thức rằng GĐPT không dựa vào số lượng để tồn tại, mà là một không gian để anh chị em kết nối, gặp gỡ nhau hầu chia sẻ những điều lợi lạc trong đời sống. Rõ ràng trận đại dịch vừa qua, chúng ta không thể kiểm soát được những gì đã xảy ra chung quanh mình,…