hoa thuong thich tri quang

Văn thơ tưởng niệm – Bài viết về HT Thích Trí Quang

Tác phẩm – Sáng tác của Trưởng lão Hòa thượng

1/ KINH TẠNG
– Kinh Bốn Mươi Hai Bài – HT. Thích Trí Quang dịch
– Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Kinh Duy-ma – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Kinh Báo Ân Cha Mẹ – HT. Thích Trí Quang dịch
– Kinh Vu Lan – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Kinh Kim Cương – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Kinh Viên Giác – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Kinh Giải Thâm Mật – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Kinh Hoa Sen Chánh Pháp – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Kinh Thắng Man – HT. Thích Trí Quang dịch
– Thủy Sám – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Dược Sư Kinh Sám – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Kinh Địa Tạng – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Lương Hoàng Sám – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Hai Thời Công Phu – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Mười Điều Tâm Niệm – HT. Thích Trí Quang dịch
Kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bànHT. Thích Trí Quang dịch
– Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền) – HT. Thích Trí Quang dịch

2/ LUẬT TẠNG
– Bồ-tát giới Phạn võng – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Tỳ-kheo giới – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Tỷ-kheo-ni giới – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Thức-xoa-ma-na-ni giới – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Sa-di và Sa-di-ni giới – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Quy Sơn Cảnh Sách – HT. Thích Trí Quang dịch giải

3/ LUẬN TẠNG
– Luận Khởi Tín – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Luận Đại Trượng Phu – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Dị bộ tông luân luận: lược thuật học thuyết của các bộ phái tiểu thừa – HT. Thích Trí Quang dịch
– Luận Chỉ Quán – HT. Thích Trí Quang dịch giải
– Nhiếp đại thừa luận: luận văn Tổng quát về đại thừa – HT. Thích Trí Quang dịch giải

4/ CÁC SÁNG TÁC KHÁC

– Cao Tăng Pháp Hiển. HT. Thích Trí Quang
– Ngọn lửa Quảng Đức. HT. Thích Trí Quang
– Từ Rạch Cát tới Tòa Đại Sứ. HT. Thích Trí Quang
– Người Xuất Gia. HT. Thích Trí Quang
– Vua Lương Võ Đế. HT. Thích Trí Quang
– Lời tụng tôn kính đức Phật đương lai. HT. Trí Quang
– Đọc Pháp Cú Nam Tông. HT. Thích Trí Quang
– Người Phật tử tại gia. HT Thích Trí Quang

Share.

1 Comment

  1. Pingback: Sự nghiệp phiên dịch của Đại sư Trí Quang - Thư viện Phật Quang

Leave A Reply

Exit mobile version