Browsing: Thơ

Mắt mẹ sao sáng quá Nhìn quanh khắp chúng tăng Rồi an bình nhắm lại…

(Thơ Vĩnh Hảo, kính dâng Thầy Nhất Hạnh) Nói thật nhiều rồi lặng im Làm…