GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG


Phật Lịch: 2567                                                                       Số: 19/HĐGPTƯ/TB

THÔNG BẠCH

Lễ Tưởng niệm, Thọ tang Đức Trưởng Lão Hòa Thượng
thượng THẮNG hạ HOAN, hiệu LONG HOAN
Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Kính bạch: Chư tôn Trưởng lão Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống,
Chư Tôn Tịnh Đức Tăng-già.

Kính thưa: Thiện Tín Phật Tử.

Nhân duyên hóa độ đã mãn, Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng THẮNG hạ HOAN, hiệu LONG HOAN, Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, đã an nhiên thu thần thị tịch vào ngày rằm tháng chạp năm Quý Mão, trụ thế 97 năm, hạ lạp 72 năm.

Từ thuở đồng chơn nhập đạo cho đến ngày xả báo an tường, Trưởng lão Hòa thượng đã tận hiến đời mình cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Nơi quê hương Việt Nam, vẫn còn in đậm dấu chân bậc xuất trần tham phương cầu học với các bậc cao Tăng, pháp âm của vị Giảng sư Viện Hóa Đạo ngày nào vẫn còn lưu xuất trong lòng tứ chúng, dấu ấn điều hành, giảng dạy nơi Tổng vụ Tài chánh Kiến thiết, BĐD GHPGVNTN Quận 5, Quận 10, Phật học viện Giác Sanh, Dược Sư, Từ Nghiêm, Phật Ân (Mỹ Tho),… vẫn in sâu tâm đức của bậc Chúng trung tôn hết lòng vì Đạo.

Những năm tháng phụng hành giáo giới các bậc Tôn sư, Ngài xả thân hoằng pháp nơi Hoa Kỳ, cùng tứ chúng Phật giáo đồ Việt Nam giữ nền Đạo thống Phật Việt, duy trì truyền thống con Lạc cháu Hồng. Bằng từ tâm vô lượng, bị tâm vô lượng, hỷ tâm vô lượng, xả tâm vô lượng mà Đức Trưởng lão Hòa thượng đã bao dung, chuyển hóa mọi nghịch duyên, Ngài đã chẳng nề lao nhọc hiện diện cùng tứ chúng tại các Châu/Quốc gia để duy trì nền tảng hòa hợp của Tăng-già, khai đàn thí giới, kiến lập Đạo tràng, thuyết pháp giáo hóa Tăng, Tín đồ, chứng minh Đạo sư các Giáo hội, khai mở phước điền để hàng Phật tử kết thiện duyên, từ đó Phật sự hội đủ thắng duyên thành tựu: “Kiến pháp tràng ư xứ xứ, Phá nghi võng ư ư trùng trùng, Hàng phục chúng ma, Thiệu long Tam bảo. Thừa sự thập phương chư Phật, Vô hữu bì lao”.

Dù trải qua bao độ thăng trầm, thuận nghịch giữa dòng đời đầy thị phi nhân ngã, tâm an định của bậc Tòng Lâm Thạch Trụ là hải đảo an lành cho tứ chúng tựa nương, Ngài đã tùy hỷ tán dương mọi Phật sự, lấy việc phụng sự Đạo pháp, Dân tộc, Nhân loại theo tinh thần chánh pháp, lập trường của GHPGVNTN làm sở y cho cuộc đời mình và Ngài đã dẫn dắt đồ chúng giữ tròn khí tiết bậc trượng phu, sống thủy chung, bao dung trước những điều bất như ý. Với ân đức cao dày đó, Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN đã trân trọng cung tán Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng THẮNG hạ HOAN: “là cây đại thọ trong rừng Thiền, làm bóng cây che mát bốn chúng đệ tử, cùng hòa hiệp tu học, hộ trì Chánh pháp tồn tại thế gian, vì sự tăng ích và an lạc của chúng sanh” (trích THƯ KHÁNH THỌ của Viện Tăng Thống).

Toàn thể Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống GHPGVNTN, cùng tứ chúng nơi quê nhà, thành kính vọng bái Giác linh Đức Trưởng lão Hòa thượng Tăng Trưởng, thành kính phân ưu cùng Chư tôn đức và Thiện tín Phật tử GHPGVNTN Liên Châu, GHPGVNTN Hoa Kỳ, và Môn đồ pháp quyến trước đại Tang của Giáo hội.

Để tưởng niệm công đức bậc tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự, Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống GHPGVNTN trân trọng thông bạch đến Chư tôn tịnh đức Tăng-già nhị bộ cùng toàn thể quý Thiện tín Phật tử:

  1. Hội Đồng Giáo Phẩm Viện Tăng Thống tổ chức Lễ Tưởng niệm – Thọ Tang Đức Trưởng lão Hòa thượng Tăng Trưởng vào lúc 09h00 ngày 05 tháng 02 năm 2024 (nhằm ngày 26 tháng chạp năm Quý Mão) tại Chùa Phật Ân, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
  2. Thỉnh cử Chư tôn đức thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Viện Tăng Thống tại Hải Ngoại, thay mặt Viện Tăng Thống kính viếng Giác linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Tăng Trưởng.
  3. Chư tôn đức Tăng-già nhị bộ, BHD GĐPT Việt Nam các cấp trên Thế giới, các Đạo tràng Phật tử:

– Tùy theo nhân duyên của từng trú xứ mà cử phái Đoàn về Chùa Bát Nhã, Hoa Kỳ hoặc Chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai để đảnh lễ, tưởng niệm, thọ tang theo thời gian, chương trình đã công bố, góp phần công đức cho Tang lễ Cố Trưởng lão Hòa thượng viên mãn.

– Tổ chức Lễ tưởng niệm, thọ tang tại các tự viện trong thời gian 49 ngày, thể hiện tấm lòng hiếu đạo đối với bậc Ân sư của Phật giáo đồ Việt Nam.

Dù báo thân Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Tăng Trưởng đã trả về cho tứ đại, nhưng Pháp thân và bản nguyện của Ngài qua thân giáo, khẩu giáo, ý giáo, và các công trình dịch thuật, biên soạn Phật pháp,… vẫn còn tiếp tục lưu truyền hậu thế, là dưỡng chất để nuôi lớn Bồ-đề tâm, vô úy hạnh của tứ chúng trong chí nguyện:

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Nhất tâm cầu nguyện Giác linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Tăng Trưởng Cao Đăng Phật Quốc, Quả Chứng Vô Sanh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. 

Thành tâm cẩn bạch.

Phật Ân tự, PL.2567, ngày 27 tháng 01 năm 2024
TL
Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương
Viện Tăng Thống GHPGVNTN
Thủ Tòa Hoằng Giới
(File PDF có ấn ký)
Tỳ kheo Thích Đức Thắng

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version