VUA TRẦN NHÂN TÔNG
Cư Trần Lạc Đạo Phú
Translated & annotated by Phan Minh Trị

Hội Thứ Nhất

Mình ngồi thành thị;
Nết dụng sơn lâm.
Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính;
Nửa ngày rồi tự tại thân tâm.
Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý;
Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm.
Chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý;
Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm.
Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng;
Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm.
Lo hoán cốt ước phi thăng, đan thần mới phục;
Nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đam.
Sách dễ xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu;
Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim.
第一會
命憹城市
涅用山林
怺業朗安閑體性
姅挧耒自在身心
貪愛源停,莊群汝珠腰玉貴
是非曢朗,特油牐燕說鶯吟
製搩碧隱筃籑,人間固饒勜得意
別桃紅處柳綠,天下能某主知音
月白暈青,芁每祖禪河淶焔
柳綿花岹,屹群生慧日森林
慮換骨約飛升,丹神買服
咅長生衛上界,徃兔群耽
冊易娂製,腰性瞶腰欣珠寶
經閒讀酉,重峼耒重女黃金
A WORLDLY LIFE WITH JOY ON THE PATH
By Zen Master Trần Nhân Tông
1.
Though settling in the city,
The way of life I follow is of forest and mountain,
The ten thousand actions calmed and my being at ease.
Already for half a day I have let go of mind and body.
The sources of thirst and desire cease,
No reflection on lovely pearls or precious jades.
Both praises and blames are silenced, too;
Even though sounding,
They would be like the cries of orioles and swallows.
Roaming the blue waters or hiding in the green mountains,
That is the pleasure of many a person.
Peaches are pink and willows green;
Yet few in the world can ever contemplate them;
The bright moon in the blue sky
Is shining all in the vast Zen river.
Willows are soft and flowers in full blossom;
All beings are fully exposed under the sun of Wisdom.
Though interested in transforming bones
And ascending to Heaven in broad daylight,[1]
The elixir of life has only just been taken.
Though yearning for immortality in the upper realm,
”Rabbit-medicine”[2] is not perfectly prepared.
The Book of Changes[3]
I read for fun,
Loving illuminating nature rather than jewels.
The text on liberation I study earnestly;

More precious than gold is the mind awakened.

Hội Thứ Hai

Biết vậy!
Miễn được lòng rồi;
Chẳng còn phép khác.
Gìn tính sáng tính mới hầu an;
Nén niềm vọng niềm dừng chẳng thác.
Dứt trừ nhân ngã thời ra tướng báu kim cương;
Dừng hết tham sân mới lảu lòng màu viên giác.
Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương;
Di Đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực lạc.
Xét thân tâm, rèn tính thức, há rằng mong quả báo phô khoe;
Cầm giới hạnh, địch vô thường, nào có sá cầu danh bán chác.
Ăn rau ăn trái, nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay;
Vận giấy vận sồi, thân căn có ngại chi đen bạc.
Nhược chỉn vui bề đạo đức, nửa gian lều quý nửa thiên cung;
Dầu năng miễn thửa nhân nghì, ba phiến ngói yêu hơn lầu gác.
第二會
別丕
免特峼耒
莊群法恪
廛性瞶性買侯安
裵念妄念停莊錯
悉除人我時歯相實金剛
停歇貪嗔買老峼牟圓覺
淨土羅峼瑇瀝渚群疑坙典西方
彌陀羅性瞶芁罵沛辱尋衛極樂
察身心煉性識呵浪蒙果報舖誇
倿戒行敵無常儍固詫求名半角
吿蔞吿迀業凩莊嫌所縙枾
運紙運檑身根固礙之顛白
若㐱戞皮道德姅間痆貴姅天宮
油能勉所仁義巴片瓦腰欣樓閣
A WORLDLY LIFE WITH JOY ON THE PATH
By Zen Master Trần Nhân Tông
2.
Thus I know!
Mind is once awakened,
It is not necessary to seek any other way.
Sustaining illuminating nature conduces to peace of mind;
Right view comes when illusions are left behind.
Attachment to I-ness and Other-ness cut down,
There appears the true character of “diamond.”[4]
Greed and hatred abandoned,
Then comes the marvelous nature of perfect enlightenment.
The Pure Land[5] is essentially the pure mind,
No more preoccupied with the Western Paradise.[6]
And Amitābha is the very illumination,
Not busy seeking the way to the Realm of Bliss.[7]
Observing body and mind, cultivating mindfulness,
Not for the purpose of reaping apparent fruits;
Preserving morality, fighting with flux,
Not owing to aspiration for fame and merit.
Eating vegetables and fruits,
No worry about taste—bitter or hot.
Covered with paper or coarse cloth,
No concern about the body—white or black.
If just pleased with morality,
A hermitage deserves much more than a celestial palace.
If constantly inspired by humaneness and uprightness,

Only three tiles are more valuable than a pavilion.


[1] According to religious tradition of Taoism called “Outer Elixir,” liberation from worldly life may be gained by transforming human body and thus ascending to Heaven in broad daylight. The art of transformation consists of an alchemical process, during which the most important ingredients, cinnabar and gold, are prepared to produce a pill of immortality.

[2] By “rabbit” or “jade rabbit,” it refers to the moon where, according to religious Taoism, the elixir of life is believed to be frequently prepared by an immortal named T’ai-shang lao-chün.

[3] I Ching, a Chinese book of wisdom and oracles, dating from the transition period between the Yin and Chou dynasties.

[4] Skt. vajra, a symbol of the indestructible. Here it stands for true reality, śūnyatā or emptiness, the essence of everything existing. This emptiness is indestructible like diamond, that is, imperishable and unborn or uncreated.

[5] Skt., sukhavatī, the realm where followers of the Pure Land school are said to be reborn to continue with their cultivation of Perfect Enlightenment under Buddha Amitābha.

[6][7] Another designation of the Pure Land.

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version