Browsing: Giảng luận

KINH: Bấy giờ, Duy-ma-cật nói với các Bồ-tát hiện diện: «Thưa các nhân giả, thế nào là Bồ-tát vào Pháp môn bất nhị? Mong các vị hãy…

VĂN-THÙ hỏi Duy-ma-cật:[1]) «Bồ tát nên quán sát chúng sanh như thế nào?» Duy-ma-cật đáp: «Như nhà ảo thuật quán sát con người ảo hóa do…

I. NGÔN NGỮ VÀ BIỂU TƯỢNG 1. THỰC TẠI VÔ NGÔN  Không phải chỉ riêng thực tại được mô tả trong Duy-ma-cật là vô ngôn, mà tất cả khái…

I. DI-LẶC 1. TRUYỀN THUYẾT Bồ-tát Di-lặc, hay Phật tương lai, vốn là hình ảnh rất quen thuộc không chỉ đối với Phật tử Đại thừa.…