Browsing: Đời là bóng hiện của cảnh tâm

Với những ai đã được tu hành Phật pháp, thì họ có rất nhiều pháp môn khác biệt để có thể thụ dụng được lúc lâm chung – trì niệm về nghĩa của tánh không, trì niệm bi nguyện để thành tựu giác ngộ,