Duy thức học

Thích Thiện Hạnh: Duy thức học

Vasubandhu

DUY THỨC HỌC BÁT THỨC QUY CỦ TỤNG DUY THỨC TAM THẬP TỤNG Tạo luận: Thế Thân (Vasubandhu) Hoa dịch: Huyền Trang Việt dịch, giải: Tỷ kheo Thiện Hạnh ___________________________ PHẦN I VÀI NÉT ĐẠI CƯƠNG VỀ DUY THỨC HỌC 1. Khởi nguyên Duy thức là một trong 10 tông …

Đọc thêm