Browsing: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

NGŨ GIỚI (Pañca- sīla) Đức Phật dạy: “- Sīlena sugatiṃ yanti, sīlena bhoga sampadā; sīlena nibbutiṃ yanti, tasmā sīlam visodhaye”. Nghĩa là: Nhờ giới được an…