Nguyên Giác Phan Tấn Hải

Nguyên Giác Phan Tấn Hải: Hương hoa cúng dường chư Phật

cungduong

Dâng hoa cúng Phật sẽ là cao tột cùng trong các pháp, nếu đó là hoa của Giới, của Định và của Tuệ. Truyền thống cúng dường Tam Bảo đã có từ thời các vị cổ Phật. Trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị nổi bật trong hạnh cúng dường là Trưởng giả Cấp Cô Độc, được gọi là …

Đọc thêm