Browsing: Nguyệt san Chánh Pháp

Nói thật nhiều rồi lặng im, Làm thật nhiều rồi ngồi yên, Nói hay im: ý vô tận, Làm, không làm: tâm như nhiên, Ngôn ngữ trần gian vay mượn hết, Như mây: trùm khắp trời đông tây, Ngồi đó, trăm năm như núi vững, Cất chân, nhàn hạ giữa trần ai,…

Mục đích tối hậu của người học Phật là để tìm về bản lai diện mục của mình, tức là tìm cách quay về, nắm bắt…