Phật giáo Tây Tạng

Lama A. Govinda | Thích Trí Chơn dịch Việt: Thái độ của Phật tử Tây Tạng đối với Thiên Chúa Giáo

Anagarika Govinda 2

Muốn hiểu Phật tử Tây Tạng có thái độ thế nào đối với Thiên Chúa Giáo, trước tiên chúng ta cần biết danh từ “tôn giáo” đối với họ có nghĩa gì? Danh từ Tây Tạng sát nhất với nghĩa tôn giáo (hay Ðạo) là “Cho”, tiếng Phạn là “Dharma”. …

Đọc thêm

Geshe Kelsang Gyatso | Thích Nữ Trí Hải dịch Việt: Phật giáo truyền thống Tây Tạng

hoc vien Phat giao Tay Tang

PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TÂY TẠNG  Buddhisme in the Tibetan Tradition Nguyên tác của Geshe Kelsang Gyatso,  Bản Việt ngữ của Thích nữ Trí Hải   GIỚI THIỆU  Một sự trình bày rõ ràng và trung thực về Phật giáo Tây Tạng, quyển sách này trình bày căn bản của Phật pháp theo một đường lối mà mọi người đều có thể hiểu được khi …

Đọc thêm