Tăng-già

Thích Chơn Thiện | Tăng già thời Đức Phật: Sự thành lập Tăng-già

saṅgha

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Chương hai Sự thành lập Tăng-già   1. Giáo đoàn Tỳ-kheo Truyền thuyết nói về bốn dấu hiệu: sinh, già, bệnh, chết (khổ) và vị Sa-môn (giải thoát) mà thái tử Siddhattha (Tất-đạt-đa) nhìn thấy ở bốn cửa thành sau những lần đi dạo đã sơ phác cho ta nội dung …

Đọc thêm