Browsing: Thích Đồng Bổn

CƯ SĨ ĐOÀN TRUNG CÒN (1908 – 1988) Cư sĩ Đoàn Trung Còn pháp danh Hồng Tai, sinh năm Mậu Thân (1908) tại làng Thắng…

Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Hòa (1907-1978) Hòa thượng pháp hiệu Thích Thiện Hòa, thế danh Hứa Khắc Lợi, sinh năm 1907 tại làng Tân…

CƯ SĨ – NHÂN SĨ VÕ ĐÌNH CƯỜNG (1918-2008) Cư sĩ Võ Đình Cường, sinh năm Mậu Ngọ (1918), tại Thạch Bình, huyện Quảng Điền, tỉnh…