Thích Đức Thắng

Mắt mẹ sao sáng quá Nhìn quanh khắp chúng tăng Rồi an bình nhắm lại…