Thích Như Điển

Bất cứ chuyến đi nào cũng giữ lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Lần nầy đi vòng quanh trái đất từ Hannover đến Dubai; từ Dubai qua Auckland, Tân Tây Lan, rồi đến Sydney, Úc châu.

Mùa Vu Lan Báo Hiếu cũng là mùa Tự Tứ của hàng trưởng tử Như Lai. Hội Đồng Giáo Phẩm & Hội Đồng Điều Hành kính chúc chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni tăng trưởng thêm một Hạ Lạp, đạo nghiệp càng cao dày,