Browsing: Thích Thiện Siêu

I. Ý NGHĨA Rằm tháng Bảy theo tục lệ nhân gian Việt Nam gọi là ngày xá tội vong nhân. Ngày rằm tháng Bảy có nhiều…