hienchuong 73

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (1973)

HIẾN CHƯƠNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Bản tu chỉnh ngày 12 tháng XII năm 1973

bởi Đại hội GHPGVNTN khóa V
—–o0o—–

 

LỜI MỞ ĐẦU

Công bố lý tưởng hòa bình của Giáo lý Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Bắc tông và Nam tông tại Việt Nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặc sự tồn tại nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc.

Quan niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của các tông phái, cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp của chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam.

CHƯƠNG THỨ NHẤT
DANH HIỆU, HUY HIỆU VÀ GIÁO KỲ

Điều thứ 1: Tổ chức thống nhất của các tông phái Phật giáo Việt Nam lấy danh hiệu “GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT” viết tắt “GHPGVNTN”.

Điều thứ 2: Huy hiệu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là hình pháp luân (có 12 căm) theo hình vẽ:

Điều thứ 3: Giáo kỳ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là cờ Phật giáo thế giới.

CHƯƠNG THỨ HAI
MỤC ĐÍCH

Điều thứ 4: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất điều hợp các tông phái Phật Giáo tại Việt Nam để phục vụ nhân loại và dân tộc bằng cách hoằng dương chánh pháp.

CHƯƠNG THỨ BA
THÀNH PHẦN

Điều thứ 5: Thành phần của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất gồm Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc Bắc tông và Nam tông chấp nhận bản Hiến Chương này.

CHƯƠNG THỨ TƯ
HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Điều thứ 6: Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất là một trong những quốc gia Phật giáo sáng lập và là trung tâm điểm địa phương của Phật giáo thế giới.

Điều Thứ 7: Tại Trung ương, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có hai viện:

 1. Viện Tăng Thống
 2. Viện Hóa Đạo

ĐỨC TĂNG THỐNG
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG

VĂN PHÒNG VIỆN TĂNG THỐNG

Đức Tăng thống và Đức Phó Tăng thống.

Điều thứ 8: Ngôi vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là Đức Tăng thống và Đức Phó Tăng thống.

Điều thứ 9: Đức Tăng thống và Đức Phó Tăng thống do Hội Đồng Giáo Hội Trung Ương suy tôn trong hàng trưởng lão của Hội đồng. Nhiệm kỳ là trọn đời. Đức Phó Tăng thống không cùng một tông phái với Đức Tăng thống.

Điều thứ 10: Đức Tăng thống được suy tôn phải là vị đồng chân xuất gia, ít nhất sáu mươi lăm tuổi đời, bốn mươi tuổi hạ và có thành tích phụng sự Đạo pháp từ hai mươi năm sắp lên.

Nhiệm vụ Đức Tăng thống

Điều thứ 11:

 1. Ban hành Hiến chương GHPGVNTN
 2. Chỉ định thành phần văn phòng Viện Tăng Thống với sự hiệp ý của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương.
 3. Ban Giáo chỉ tấn phong Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo sau khi Đại hội GHPGVNTN bầu cử.
 4. Triệu tập và chủ toạ Đại hội GHPGVNTN bất thường trong trường hợp đặc biệt, liên quan đến sự tồn vong của Đạo pháp.
 5. Cấp chứng điệp cho hàng Giáo phẩm cao cấp, từ Thượng tòa sắp lên. Ký Giáo điệp vào dịp lễ Phật đản hàng năm.
 6. Chuẩn y khai Đại Giới đàn.

Nhiệm vụ Đức Phó Tăng thống

Điều thứ 12:

 1. Thay thế Đức Tăng thống khi được ủy nhiệm.
 2. Sau khi Đức Tăng thống viên tịch, trong vòng 100 ngày, Đức Phó Tăng thống triệu tập Hội đồng Giáo phẩm Trung ương để suy tôn Đức Tăng thống.

Thành phần Hội đồng Giáo phẩm Trung ương

Điều thứ 13: Hội đồng Giáo phẩm Trung ương gồm các vị Trưởng lão và các vị Thượng tọa thuộc các tông phái Phật Giáo tại Việt Nam, giới luật thanh tịnh, có thành tích phục vụ Chánh pháp, số lượng từ 60 vị sắp lên.

Trưởng lão là các vị có 60 tuổi đời sắp lên, trong đó có 30 tuổi hạ, Thượng toạ là những vị có 50 tuổi đời, trong đó có 20 tuổi hạ. Hội viện Hội đồng Giáo phẩm Trung ương lúc đầu do Viện Hóa Đạo đề cử, do Đức Tăng thống duyệt y và thỉnh mời. Về sau, các vị Trưởng lão và Thượng tọa được tăng thêm sẽ do Hội đồng Giáo phẩm Trung ương tự quyết định. Nhiệm kỳ của hội viên Hội đồng Giáo phẩm Trung ương vô hạn định. Hội viên Hội đồng Giáo phẩm Trung ương có thể bị giải nhiệm do quyết nghị của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương và được Đức Tăng thống phê chuẩn.

Nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng Giáo phẩm Trung ương

Điều thứ 14: Hội đồng Giáo phẩm Trung ương có quyền hạn:

 1. Suy tôn Đức Tăng thống và Đức phó Tăng thống.
 2. Giám sát mọi Phật sự của Giáo hội.
 3. Đề cử Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo (danh sách gồm nhiều vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức trong và ngoài Hội đồng) do Đại hội GHPGVNTN bầu cử.
 4. Soạn thảo và trình Đức Tăng thống phê chuẩn và ban hành những Qui chế liên hệ Tăng, Ni Việt Nam.

Điều thứ 15: Hội đồng Giáo phẩm Trung ương do Đức Tăng thống triệu tập hai (2) năm một kỳ, trước và cận ngày Đại hội GHPGVNTN. Trong trường hợp đặc biệt, Đức Tăng thống sẽ triệu tập Đại hội bất thường Hội đồng Giáo phẩm Trung ương đặt dưới sự chủ tọa của Đức Tăng thống, Chánh Thư ký và Phó Thư ký Viện Tăng Thống là Thư ký của Hội đồng.

Điều thứ 16: Hội đồng Giáo phẩm Trung ương bầu cử các Hội đồng Giám luật, Nghi lễ và phiên dịch Tam tạng.

Điều thứ 17: Văn phòng Viện Tăng Thống gồm các phụ tá Đức Tăng thống, Chánh Thư ký, Phó Thư ký do Đức Tăng thống tuyển trạch trong hàng Hòa thượng và Thượng tọa của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương. Văn phòng Viện Tăng Thống chịu trách nhiệm trước Đức Tăng thống về việc điều hành Phật sự thuộc Viện Tăng Thống:

 1. Trình Đức Tăng thống phê chuẩn và ban hành Hiến Chương GHPGVNTN;
 2. Trình Đức Tăng thống tấn phong Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo;
 3. Điều hành văn phòng Viện Tăng Thống;
 4. Phối hợp các Hội đồng Giám luật, Nghi lễ và phiên dịch Tam tạng;
 5. Quy lập danh sách Giáo phẩm Tăng, Ni.

VIỆN HÓA ĐẠO

Điều thứ 18: Điều hành các ngành hoạt động của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là Viện Hóa Đạo. Thành phần Viện Hóa Đạo gồm có:

1 Viện trưởng (Tăng sĩ)
2 hay 3 Phó Viện trưởng
1 Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự
1 Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp
1 Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa
1 Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục
1Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ
1 Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Xã hội
1 Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên
1 Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh
1 Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết
1 Tổng Thư ký
1 Phó Tổng Thư ký
1 Tổng Thủ quỹ
(Các vị này hợp thành Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo)

Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo do Hội đồng Giáo hội Trung ương đề cử, Đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bầu cử Đức Tăng thống tấn phong.

Ngoài thành phần Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo còn có một Ban Cố vấn, do Hội đồng Giáo phẩm Trung ương thỉnh mời, gồm từ một (1) đến ba (3) vị Hòa thượng, Thượng tọa.

Nhiệm vụ và quyền hạn của các vị trong Ban Chỉ đạo được ấn định bằng một qui chế có tánh cách nội qui của Viện Hóa Đạo

Điều thứ 19: Viện trưởng Viện Hóa Đạo thay mặt Giáo hội trước pháp lý.

Điều thứ 20: Văn phòng Viện Hóa Đạo do Viện trưởng chịu trách nhiệm và vị Tổng Thư ký văn phòng Viện Hóa Đạo điều hành. Văn phòng này sẽ tùy nhu cầu mà thiết lập các Ban hay Phòng. Mỗi Ban hay Phòng do một Trưởng ban hay Trưởng phòng chịu trách nhiệm. Các vị này do Viện trưởng đề cử và được Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo chấp thuận

Điều thứ 21: Tổng Vụ trưởng điều khiển công việc của Tổng vụ. Tổng Vụ trưởng mời thêm một hay hai Phó tổng vụ trưởng và thiết lập văn phòng của Tổng vụ với sự chấp thuận của Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo. Mỗi Tổng vụ có các Vụ và mỗi Vụ do một Vụ trưởng trông coi. Các Vụ trưởng do Tổng vụ trưởng đề cử và do Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo chấp thuận. Phó Tổng vụ trưởng và các vị Vụ trưởng có thể là Tăng sĩ hay Cư sĩ.

Thành phần các Tổng vụ được quy định như sau:

1. Tổng vụ Tăng sự có các vụ:
– Tăng bộ Bắc tông vụ
– Tăng bộ Nam tông vụ
– Ni bộ Bắc tông vụ (Y chỉ Tăng bộ Bắc tông)
– Ni bộ Nam tông vụ (Y chỉ Tăng bộ Nam tông)

2. Tổng vụ Hoằng pháp có các vụ:
– Trứ tác, Phiên dịch vụ
– Truyền bá vụ
– Kiểm duyệt vụ

3. Tổng vụ Văn hóa có các vụ:
– Văn mỹ nghệ vụ
– Lễ nhạc vụ

4. Tổng vụ Giáo dục có các vụ:
– Phật học vụ
– Giáo dục vụ

5. Tổng vụ Cư sĩ có các vụ:
– Phật tử chuyên nghiệp vụ
– Phật tử sắc tộc vụ
– Thiện tín vụ

6. Tổng vụ Xã hội có các vụ:
– Từ thiện vụ
– Y tế vụ
– Huấn nghệ vụ

7. Tổng vụ Thanh niên có các vụ:
– Gia đình Phật tử vụ
– Sinh viên Phật tử vụ
– Học sinh Phật tử vụ
– Thanh niên Phật tử vụ
– Hướng đạo Phật tử vụ
– Thanh niên Phật tử Thiện chí vụ.

8. Tổng vụ Tài chánh có các vụ:
– Phát triển kinh tế vụ
– Bất động sản Quản trị vụ
– Động sản Quản trị vụ

9. Tổng vụ Kiến thiết có các vụ:
– Thiết kế vụ
– Kiến tạo vụ

Điều thứ 22: Phó Tổng vụ trưởng và Vụ trưởng hợp cùng Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo thành Hội đồng Viện Hóa Đạo.

Điều thứ 23: Để đôn đốc và thanh tra Phật sự tại các tỉnh, Viện trưởng Viện Hóa Đạo bổ nhiệm Đại diện tại 8 miền sau khi Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo chấp thuận tám miền lấy pháp hiệu của 7 vị cao Tăng Việt Nam như sau:

– Vạn Hạnh (Bắc Trung nguyên Trung phần)
– Liễu Quán (Nam Trung nguyên Trung phần)
– Khuông Việt (Cao nguyên Trung phần)
– Khánh Hòa (Đông Nam phần)
– Khánh Anh (Hậu Giang Nam phần)
– Vĩnh Nghiêm (Phật tử miền Bắc)
– Quảng Đức (Đô thành, Sài Gòn Gia Định)

Điều thứ 24: Tại mỗi Tỉnh, Thị xã (biệt lập hành chính) hay Quận tại Thủ đô, có một Giáo hội Tỉnh, Thị xã hay Quận Đô thành, trực thuộc Viện Hóa Đạo được điều khiển bởi một Ban Đại diện gồm có:

– 1 Chánh đại diện (Tăng sĩ)
– 2 Phó đại diện
– 1 Đặc ủy Tăng sự
– 1 Đặc ủy Hoằng pháp
– 1 Đặc ủy Văn hóa
– 1 Đặc ủy Giáo dục
– 1 Đặc ủy Cư sĩ
– 1 Đặc ủy Xã hội
– 1 Đặc ủy Thanh niên
– 1 Đặc ủy Tài chánh
– 1 Đặc ủy Kiến thiết
– 1 Thư ký
– 1 Phó Thư ký
– 1 Thủ quỹ
– 1 Phó Thủ quỹ

Các chức sự trên phải là những vị có thành tích phục vụ Giáo hội, được bầu lên bởi Đại hội Giáo hội Tỉnh, Thị hay Quận Đô thành. Trong trường hợp đặc biệt, Viện Hóa Đạo sẽ chỉ định chức vụ Chánh đại diện. Ban Đại diện Xã, Phường cũng theo thể thức này. Ban Đại diện tỉnh có thể mời các vị Tôn túc làm chứng minh Đạo sư và mời một Ban Cố vấn kiểm soát. Các Tiểu ban của Ban Đại diện Tỉnh, Thị hay Quận Đô thành được thiết lập theo nhu cầu và vị điều khiển được coi là Trưởng ban.

Điều thứ 25: Thành phần Ban Đại diện Tỉnh, Thị hay Quận Đô thành phải được Viện Hóa Đạo duyệt y và chấp thuận bằng một quyết nghị. Thành phần Ban Đại diện Xã, Phường do Ban Đại diện Tỉnh, Thị hay Quận Đô thành duyệt y.

Để đôn đốc và kiểm tra Phật sự tại các Quận, Tỉnh hoặc Thị Giáo hội bổ nhiệm các đại diện quận do Giáo hội tỉnh cử. Tại tỉnh nào, Ban Đại diện xét cần thiết lập Ban Đại diện quận thì trình Viện Hóa Đạo ra quyết định thành lập.

Điều thứ 26: Đơn vị của Giáo hội là xã, ấp (tại các tỉnh) và phường, khóm (tại các đô thị).

Tất cả các chùa, Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc các Tông phái tại các đơn vị này liên hiệp với nhau thành lập GHPGVNTN tại các xã, ấp hay phường, khóm. Trụ sở đặt tại một chùa hay tại một nơi thuận tiện. Tại các xã, ấp và phường, khóm có một Ban Đại diện gồm có:

– 1 Chánh Đại diện (Tăng sĩ)
– 2 Phó Đại diện
– 1 Thư ký
– 1 Phó Thư ký
– 1 Thủ quỹ
– 1 Phó Thủ quỹ
– 4 cố vấn Kiểm soát.
Các tiểu ban đặt ra tùy theo nhu cầu.

Điều thứ 27: Nhiệm kỳ của Viện Hóa Đạo và các Ban Đại diện các cấp là hai (2) năm. Viện Hóa Đạo có thể được tái nhiệm thêm một nhiệm kỳ.

Điều thứ 28: Một trong các chức vị thuộc Viện Hóa Đạo có thể bị giải nhiệm:

– Nếu là chức vị trong Ban Chỉ đạo (từ chức Tổng vụ trưởng trở lên) thì do Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo trình Hội đồng Giám luật xét và trình Hội đồng Giáo phẩm Trung ương biểu quyết, Đức Tăng thống duyệt y.
– Nếu là các chưa vị từ cấp Miền trở lên do Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo đề nghị và do Đức Tăng thống chuẩn y.
– Nếu là các chức vị khác từ cấp Tỉnh thì do Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo quyết định.
– Nếu các chức vị từ Quận trở xuống thì do Ban Đại diện tỉnh quyết định.

Điều thứ 29: Trường hợp một chức vị trong Viện Hóa Đạo bị khuyến tịch hay giải nhiệm:

– Nếu là Viện trưởng thì Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo đề cử một trong ba vị Phó Viện trưởng thay thế và do Đức Tăng thống chuẩn y.
– Nếu là các chức vị khác thì cũng do Ban ấy đề cử và cũng do Đức Tăng thống chuẩn y.
– Nếu là Phó Tổng vụ trưởng hay Vụ trưởng thì do Tổng vụ trưởng đề cử và do Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo chấp thuận. Các Ban Đại diện Tỉnh, Thị xã hoặc phường, nếu có chức vụ bị khuyết thì theo thể lệ thông thường và được cấp trên chuẩn y.

CHƯƠNG THỨ NĂM
ĐẠI HỘI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Điều thứ 30: Đại Hội GHPGVNTN do Viện trưởng Viện Hóa Đạo triệu tập hai (2) năm một kỳ, để:

– Bầu cử hay lưu nhiệm Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo
– Kiểm điểm Phật sự
– Ấn định ngân sách thu, chi
– Ấn định chương trình hoạt động mới

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:
– Hội đồng Giáo phẩm Trung ương
– Hội Đồng lưỡng viện
– Các vị Đại diện Miền
– 5 vị đại biểu của mỗi Tỉnh, Thị xã (kể cả Tăng sĩ và Cư sĩ do Giáo hội Tỉnh, Thị xã đề cử)
– 5 đại biểu của mỗi quận tại Đô thành Sài Gòn (mỗi quận tại thủ đô được coi là một tỉnh)
– 10 đại biểu của miền Vĩnh Nghiêm.

Điều thứ 31: Vị Đại diện Giáo hội Tỉnh, Thị xã quận Đô thành triệu tập Đại hội Giáo hội Tỉnh, Thị xã, Quận Đô thành hai (2) năm một kỳ để bầu Ban Đại diện, kiểm điểm Phật sự và ấn  định chương trình hoạt động mới.

Thành phần tham dự Đại hội Tỉnh, Thị xã, Quận Đô thành Sài Gòn gồm các đơn vị trực thuộc, mỗi đơn vị 4 đại biểu.

Việc triệu tập Đại hội các xã hay phường cũng theo thể thức tương tự như trên.

Điều thứ 32: Đại hội bất thường của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Viện trưởng Viện Hóa Đạo triệu tập và trong trường hợp đặc biệt, do Đức Tăng thống triệu tập.

Ban Đại diện Tỉnh, Thị xã, Quận hoặc Xã, Phường cũng có quyền triệu tập Đại hội bất thường, nhưng phải trình cấp trên biết lý do.

CHƯƠNG THỨ SÁU
TỰ VIỆN

Điều thứ 33: Được coi là tự viện của GHPGVNTN các quốc tự, các chùa làng, các ngôi chùa xây dựng bởi:
a. Các vị Tăng sĩ
b. Các Hội đoàn Phật giáo

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có nhiệm vụ giám hộ và bảo vệ với sự nhìn nhận chủ quyền của các tự viện đó.

CHƯƠNG THỨ BẢY
TĂNG SĨ

Điều thứ 34: Được mệnh danh là Tăng sĩ: các Tăng, Ni Việt Nam đã chính thức thụ Tỳ kheo giới.

CHƯƠNG THỨ TÁM
TÍN ĐỒ

Điều thứ 35: Mọi người tại Việt Nam không phân giai cấp, tuổi tác, nghề nghiệp, dân tộc, đã thụ quy giới hoặc có đức tin Phật giáo và sống theo đức tin đó thì được gọi là TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO TRONG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT.

CHƯƠNG THỨ CHÍN
GHPGVNTN TẠI HẢI NGOẠI

Điều thứ 36: Các Tăng sĩ và Tín đồ Phật giáo Việt Nam tại mỗi quốc gia hải ngoại kết hợp thành Bộ, Chi bộ PGVNTN điều bởi một Ban Đại diện trực thuộc Viện Hóa Đạo.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI
TÀI SẢN

Điều thứ 37: Tài sản của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất gồm có:

– Động sản và bất động sản hiến cúng
– Động sản và bất động sản do Giáo hội tự tạo.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT
PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG

Điều thứ 38: Để áp dụng Hiến chương này, Viện Hóa Đạo soạn thảo và đệ trình Viện Tăng Thống duyệt y, ban hành nhiều bản qui chế có tính cách nội quy.

Điều thứ 39: Mọi dự án tu chính Hiến chương này do Lưỡng Viện Tăng Thống, Hóa Đạo soạn thảo, trình đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cứu xét và biểu quyết. Nguyên tắc biểu quyết phải được 2/3 tổng số đại biểu hiện diện chấp thuận.

Điều thứ 40: Những dự án được Đại hội biểu quyết phải do Hội đồng Giáo phẩm Trung ương duyệt xét và đệ trình Đức Tăng thống phê chuẩn, ban hành mới được thi hành. Nếu toàn bộ hoặc điều nào không được phê chuẩn thì phải xét lại.

Bản Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tổng cộng có mười một (11) chương, bốn mươi (40 điều đã được Đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kỳ V tu chỉnh và biểu quyết ngày 12 tháng XII năm 1973. Phật lịch 2517.

Xem thêm

TueSy 12

Thích Tuệ Sỹ: Thông bạch thỉnh cử Hội đồng Hoằng pháp – Viện Tăng Thống

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG Văn Phòng Viện Tăng …

phatdan

Thích Quảng Độ: Thông điệp Phật đản PL. 2563

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL. 2563 ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ   NAM …

thay thien minh

Thích Thiện Minh: Thông bạch hòa bình

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN HÓA ĐẠO Phật lịch 2517, ngày …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.