Tag Archives: Đạt Lai Lạt Ma

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Chính trị và Môi trường | Politics and Environment: An Interview

dalai lama

Trách nhiệm chung và Môi trường Toàn cầu – Bài phát biểu tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Trái Đất Rio Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma: Nhìn chung, tôi cảm thấy rằng luật pháp nên được dùng như những nguyên tắc cho việc sử dụng đúng đắn về thế chủ động, …

Đọc thêm