Tag Archives: Hồng Dương

Hồng Dương: Phép đếm Hoa Nghiêm

Le Thanh chua Viet

Số đếm: Tự biến hay Cọng biến? Nhiếp luận thống nghiếp các pháp thành mười một loại, gọi là thức, trong đó có số thức tức thức số mục. Ba loại đầu là 6 căn: thân thức tức cái tổng thể gồm 5 giác quan, thân giả thức là ý …

Đọc thêm

Hồng Dương: Tham Đồng Khế

shitou

THAM ĐỒNG KHẾ 南 嶽 石 頭 和 尚 參 同 契 Hồng Dương   Bản chữ Hán Trích Cảnh đức Truyền đăng lục quyển 30 Đại chánh tập 51, Số hiệu 2076, tr. 459b08-459b21 T51n2076_p0459b08║竺土大仙心。東西密相付。人根有利鈍。道無 T51n2076_p0459b09║南北祖。靈源明皎潔。枝派暗流注。執事元是 T51n2076_p0459b10║迷。契理亦非悟。門門一切境。迴互不迴互。迴 T51n2076_p0459b11║而更相涉。不爾依位住。色本殊質象。聲元異 T51n2076_p0459b12║樂苦。暗合上中言。明明清濁句。四大性自 T51n2076_p0459b13║復。如子得其母。火熱風動搖。水濕地堅固。眼 T51n2076_p0459b14║色耳音聲。鼻香舌鹹醋。然依一一法。依根葉 T51n2076_p0459b15║分布。本末須歸宗。尊卑用其語。當明中有 T51n2076_p0459b16║暗。勿以暗相遇。當暗中有明。勿以明相睹。明 T51n2076_p0459b17║暗各相對。比如前後步。萬物自有功。當言用 T51n2076_p0459b18║及處。事存函蓋合。理應箭鋒拄。承言須會 T51n2076_p0459b19║宗。勿自立規矩。觸目不會道。運足焉知路。進 T51n2076_p0459b20║步非近遠。迷隔山河固。謹白參玄人。光陰莫 T51n2076_p0459b21║虛度  Phiên …

Đọc thêm

Hồng Dương: Bốn pháp giới

phapgioi

TÂM CHÚNG SANH LÀ NHƯ LAI TẠNG, LÀ NHẤT PHÁP GIỚI. Trong lời nói đầu của tập Luận giải Luận Đại thừa khởi tín, Pháp Tạng có ý kiến phân loại bình nghị về Phật học thành bốn giáo: (1) Tiểu thừa (Hinayāna); (2) Trung quán (Mādhyamika); (3) Du già (Yogcāra); …

Đọc thêm

Hồng Dương: Vô thường và biến chuyển trong phẩm II Trung Luận: Quán Khứ Lai

vothuong

CHUYỂN ĐỘNG VÀ THỜI GIAN. Trong Phẩm Hai: Quán Đi và Lại, nhằm giải thích một cách cụ thể những biến chuyển không ngừng trong thế giới vô thường theo lý duyên khởi, Trung luận đề cập vấn đề đi và đứng yên phát sinh từ ba duyên tố trọng …

Đọc thêm