Khánh Hoàng

Dẫn: Thênh thang chiếu nguyệt Lồng lộng sắc vàng Chiêu một ngụm trà Ực cả…