Nguyễn Hoàn Nguyên

Nguyễn Hoàng Nguyên
Pháp danh: Tâm Cường
Hiện đang định cư tại Hòa Lan