Tăng già thời đức Phật

 • Lời giới thiệu
 • Chương 1. Bối cảnh
 • Chương 2. Sự thành lập Tăng già
 • Chương 3. Sự hình thành các tịnh xá
 • Chương 4. Một thành viên của Tăng-già
 • Chương 5. Sinh hoạt của Tăng-già
 • Chương 6. Tam học: Giới học, Định học, Tuệ học
 • Chương 7. Các quả vị và cảnh giới chứng đạt
 • Chương 8. Các Đại đệ tử của đức Phật
 • Chương 9. Tăng-già với xã hội
 • Chương 10. Tổng luận

Thích Chơn Thiện | Tăng già thời Đức Phật: Các quả vị và cảnh giới chứng đạt

buddha 2

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Chương VII: CÁC QUẢ VỊ VÀ CẢNH GIỚI CHỨNG ĐẠT   Phật học là Tâm học. Tu là tu Tâm, chứng là chứng Tâm. Ðức Phật dạy: “Tâm có trước vạn vật, quản ngự vạn vật, sáng tạo vạn vật” (Dhammapada, Kinh …

Đọc thêm

Thích Chơn Thiện | Tăng già thời Đức Phật: Tam học: Giới học – Định học – Tuệ học

gioi luat 2

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Chương sáu TAM HỌC: GIỚI HỌC, ĐỊNH HỌC, TUỆ HỌC   1/ Ý NGHĨA KHÁI QUÁT Mục đích tối hậu của Phật giáo là giải thoát, thực chứng Niết bàn. Giải thoát là thoát khỏi sự trói buộc của khổ đau, luân …

Đọc thêm

Thích Chơn Thiện | Tăng già thời Đức Phật: Một thành viên của Tăng-già

tang gia

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Chương bốn MỘT THÀNH VIÊN CỦA TĂNG-GIÀ   1. Ý nghĩa khái quát Một thành viên của Tăng-già là một người đã từ bỏ cuộc sống gia đình, xin gia nhập Giáo đoàn, sinh hoạt, tụ tập theo giới luật và giáo lý của …

Đọc thêm

Thích Chơn Thiện | Tăng già thời Đức Phật: Sự hình thành các tinh xá

tang gia

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Chương ba Sự hình thành các tinh xá   Khi đi tìm đạo lớn, đức Phật đã quả quyết: “Ta sẽ đem lại ánh sáng trí tuệ cho cuộc đời bị bóng tối vô minh bao phủ. Ta sẽ giải thoát cuộc đời khỏi sự già, chết và mọi sự khổ đau”. Do lòng từ bi, đức Phật thay vì hưởng hạnh …

Đọc thêm

Thích Chơn Thiện | Tăng già thời Đức Phật: Sự thành lập Tăng-già

saṅgha

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Chương hai Sự thành lập Tăng-già   1. Giáo đoàn Tỳ-kheo Truyền thuyết nói về bốn dấu hiệu: sinh, già, bệnh, chết (khổ) và vị Sa-môn (giải thoát) mà thái tử Siddhattha (Tất-đạt-đa) nhìn thấy ở bốn cửa thành sau những lần đi dạo đã sơ phác cho ta nội dung …

Đọc thêm