Tag Archives: Thích Tuệ Sỹ

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trách nhiệm và Nỗ lực cá nhân | M.57 Tinh tấn ba-la-mật

6h1a7445

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dạy Mãn Từ Tử (Pūrṇa Maitrāyanīputra) rằng, ‘Nếu Bồ-tát ma-ha-tát muốn chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ-đề, thì lúc sơ phát tâm cần phải suy nghĩ như thế này, “Nhất thiết sự vật mà tôi sở hữu, dù là thân hay là tâm, …

Đọc thêm