Xuân Vạn Hạnh

Cuối năm, đọc thơ xuân của người xưa, chợt bắt gặp mấy câu tâm đắc.…