Browsing: Giảng luận

Thế nào là tu tập thiền định? Tu tập thiền định, nếu vì tự lợi, lợi tha và tự tha đều lợi, thiền định như thế…