Browsing: HT Thích Minh Châu

Với Hòa thượng Minh Châu, một Đại sư đã ra đi. Một Đại sư cỡ ấy, thế hệ chúng ta chỉ có vài vị. Vài vị,…