Tag Archives: Lê Mạnh Thát

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trách nhiệm và Nỗ lực cá nhân | M.57 Tinh tấn ba-la-mật

6h1a7445

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dạy Mãn Từ Tử (Pūrṇa Maitrāyanīputra) rằng, ‘Nếu Bồ-tát ma-ha-tát muốn chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ-đề, thì lúc sơ phát tâm cần phải suy nghĩ như thế này, “Nhất thiết sự vật mà tôi sở hữu, dù là thân hay là tâm, …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trách nhiệm và Nỗ lực cá nhân | M.56 Năng lực của ước muốn

6h1a7421

Này thiện nam tử! Dục* là gốc rễ của mọi công đức. Dục là nhân duyên thành tựu bồ-đề, và quả giải thoát. Upāsaka-śīla Sūtra, Taishō vol.24, text 1488, ch.20, p.1062b27-29, dịch Anh T.T.S. and D.S. _____________________________________ * [ND] Chanda, chỉ cho ước muốn nói chung

Đọc thêm

Trí Siêu Lê Mạnh Thát: Phật Giáo sau thời Hai Bà Trưng

hieutran

Chính quyền Hùng Vương cho đến những năm đầu của thế kỷ thứ I (sau Dương lịch) là một chính quyền hoàn chỉnh với bộ máy công quyền thực hiện chức năng quản lý và bảo vệ đất nước. Bằng một hệ thống luật pháp trên cơ sở một nền văn hóa có kết hợp với những …

Đọc thêm

Trí Siêu Lê Mạnh Thát: Phật giáo trong bản đồ văn hóa Việt Nam

lemanhthat

Phật giáo ở đâu trên bản đồ văn hóa Việt Nam? Đây là câu hỏi mà nhiều người thường hay nêu lên từ lâu lắm rồi, đặc biệt trong những thế kỷ mà những người Phật tử Việt Nam nắm trọn quyền chính trị, kinh tế và văn hóa của …

Đọc thêm

Trí Siêu Lê Mạnh Thát: Thơ Thiền Việt Nam, một con đường tiếp cận với văn hóa trong quá khứ

thay le manh that

Dòng thơ thiền Việt Nam khi suy gẫm về thân phận con người, lúc mô tả về phong cảnh của đất nước, cũng không thoát khỏi quy định của chức năng Phật giáo. Điều này cũng dễ hiểu, vì Phật giáo đặt sự tồn vong của mình trong sự tồn vong của dân tộc. Vì sự tồn vong của dân tộc có liên hệ mật thiết đến sự tồn vong của mỗi cá thể làm nên dân tộc đó. Phật giáo là …

Đọc thêm

Trí Siêu và Tuệ Sỹ: Công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam

ctd

Yo vo, ānanda, mayā dhammo ca vinayo ca desito paññatto, so vo mamaccayena satthā. I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHIÊN DỊCH Trước khi nhập Niết-bàn, đức Phật có di giáo tối hậu cho các chúng đệ tử: “Pháp và Luật mà Ta đã thuyết và qui định, là Đạo Sư của các ngươi sau …

Đọc thêm

Trí Siêu Lê Mạnh Thát: Một số tư liệu mới về Bồ tát Thích Quảng Đức

thichquangduc

Thế là nửa thế kỷ đã trôi qua, kể từ ngày bồ tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Ý nghĩa của hành động ấy đã được thế giới bàn cải rất nhiều và vị trí lịch sử của bồ tát Quảng Đức trong lòng dân tộc đã được khẳng …

Đọc thêm