Tag Archives: Nhị đế

Thích Đức Thắng: Nhị đế từ hiện tượng đến bản thể

nhi de

Nhị đế là từ được qui kết từ các Thánh đế (āryasatayā) qua nhân quả Khổ-Tập gọi là Tục đế (Skt: Saṃvṛti-satya, Pāli: Sammuti-sacca) hay còn gọi là Thế tục đế, là chỉ cho chân lý nhân quả của thế gian. Theo Nam hải Ký qui nội pháp truyện 4[1]Nam hải Ký qui nội pháp …

Đọc thêm