Browsing: Thích Chơn Thiện

Tiểu sử HT Thích Chơn Thiện (1942-2016) Thân thế Trưởng lão HT.Thích Chơn Thiện, thế danh Nguyễn Hội, là đệ tử Đức cố Đại lão HT.Thích…