Browsing: Thích Đức Chơn

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN PL. 2551 Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật Nam mô Lâm tỳ ni viên, vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật…

Cây ngọc lan sát bên chánh điện chùa này đã 43 tuổi. Chắc không ai nhớ rõ ngày nó được trồng. Nhưng tuổi theo năm tháng…